Αρχή και πιλοτική φάση του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM)

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM), χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται πιλοτικά για 3 χρόνια σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες σε άτομα Τρίτης Ηλικίας με ή χωρίς Ήπιες Νοητικές Διαταραχές. Τα πρώτα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από τη νευροψυχολογική εκτίμηση των συμμετεχόντων, δείχνουν εντυπωσιακά ποιοτικά αποτελέσματα, τόσο στις συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες που επηρεάζονται από το γήρας, όσο και στην ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων, αλλά και στη φυσική τους κατάσταση και τη λειτουργική τους ικανότητα.