Διάκριση ως το μοναδικό Διακρατικό «Σημείο Αναφοράς 2*» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (EIP on AHA)

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care αναγνωρίζεται ως «Σημείο Αναφοράς 2*» για την Ελλάδα και την Κύπρο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την Ενεργή και Υγιή Γήρανση (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing- EIP on AHA), αποτελώντας ένα καινοτόμο οικοσύστημα, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις που βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης και την υγεία των ηλικιωμένων.