Εγκατάσταση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care στο Δήμο Καλαμαριάς και εκπαίδευση/πιστοποίηση των επαγγελματιών υγείας στην εφαρμογή του

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η παρουσίαση, επίδειξη και εκπαίδευση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Φροντίδας LLM Care από την ομάδα του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε επαγγελματίες υγείας στο Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς που εδρεύει στην Καλαμαριά.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του LLM Care σε οχτώ (8) επαγγελματίες υγείας στο πλαίσιο συνεργασίας με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ), με σκοπό να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και ικανότητες καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία ώστε να αξιοποιήσουν το Ολοκληρωμένο Σύστημα LLM Care σε επωφελούμενους δημότες. Στόχος της συνεργασίας αυτής αποτελεί η προαγωγή της υγείας και η βελτίωση ποιότητας ζωής των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από διάφορες περιοχές του Δήμου. Τέλος, έπειτα από την παρεχόμενη εκπαίδευση στους επαγγελματίες υγείας, πραγματοποιήθηκε και η εγγραφή τους στα Μητρώα Εκπαιδευτών του Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care.